Adatkezelési tájékoztató

A Finom-Kocka Kft. a weboldalon történő kapcsolatfelvétel során rögzített személyes adatokra vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

A Finom-Kocka Kft. (székhelye: 1044 Budapest, Ipari park utca 10., adószám: 12410633-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-933153) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a Finom-Kocka Kft.

A Finom-Kocka Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna.

Az adatkezelés jogalapja, illetve célja

A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  Az adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük.

A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során a kötelezően megadandó adatok az email cím, illetve amennyiben a levelében jelzi, úgy egyéb személyes adatait (pl. név, telefonszám) is kezeljük. Az adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart.

A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Finom-Kocka Kft. alkalmazottai kizárólag az üzenetben jelzettek / kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. A honlap üzemeltetését harmadik fél végzi.

Az Ön jogai

 • Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Finom-Kocka Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
 • Ön bármikor jogosult kérni a Finom-Kocka Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
 • Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.
 • Ön bármikor jogosult kérni a Finom-Kocka Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Finom-Kocka Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • a Finom-Kocka Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli

A Finom-Kocka Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

Ön bármikor jogosult kérni a Finom-Kocka Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. A Finom-Kocka Kft. törli az Ön személyes adatait, ha

 • a Finom-Kocka Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • a Finom-Kocka Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Finom-Kocka Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Panaszkezelés

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Finom-Kocka Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:

 • személyesen a székhelyünkön: 1044 Budapest, Iparipark utca 10.,
 • e-mail cím: xxx (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)
 • telefonszám: xxx

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Az üzenet elküldésével elfogadom, hogy a leírtakkal kapcsolatban a Finom-Kocka Kft. munkatársai közvetlenül megkeressen. Az adataim kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót áttekintettem, az abban feltüntetett jogaimat megértettem és az adatkezeléshez önként és kifejezetten hozzájárulok.